Artisti

Sayan Bapa // Voce, Toschpulur, Chitarra, Igyl
Alexey Saryglar // Voce, Tuyug, Tungur, Igyl
Radik Tyulyush // Voce, Byzaanchi, Khomuz
Kaigal Ool Khovalyg // Voce, Igyl

Concerti