Artisti

Tatsuya Yoshida // Batteria
Satoko Fujii // Pianoforte

Concerti